logo_UE.png  logo_GR.png logo_IS-2014-2020.png

Proiect co-finanțat din fondul European de Dezvoltare prin Programul Operațional Competivitate 2014-2020

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

 

 

Centru de dispecerizare și management pentru optimizarea serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu – CDMS

 

 

 

Beneficiar: INSTITUTUL NAȚIONAL DE STUDII ȘI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAȚII – INSCC București

Cod MySMIS: 106070

Scopul și obiectivele proiectului:

Obiectul proiectului îl reprezintă realizarea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe pentru dezvoltarea suportului ICT necesar pentru implementarea unor Centre de dispecerizare și management pentru optimizarea serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu -CDMS, ca suport pentru dezvoltarea de servicii medicale și sociale la domiciliu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Asistenţă directă acordată organizaţiilor, IMM-rilor sau ONG-urilor implicate în activitatea de îngrijiri integrate la domiciliu - IID,în scopul de a identifica şi promova avantajele obţinute prin utilizarea unui suport, bazat pe tehnologiile ICT, pentru creşterea şi optimizarea activităţii acestora pentru IID. De asemenea se vor analizare şi identifica elementele ce permit reducerea costurilor de funcţionare şi exploatare şi optimizarea relaţiilor de lucru cu organismele de stat ce sunt implicate în domeniu, adaptarea activităţilor curente la nevoile şi planurile de lucru proprii fiecărui furnizor de îngrijiri la domiciliu – FID, în parte, precum şi continua adaptare la nevoile persoanelor asistate, a familiei şi societății.
 2. Organizarea de workshopuri cu fiecare din organizaţiile interesate sau grupuri a căror activitate este directă sau complementară în cadrul unui program, pentru prezentarea şi analizarea unor probleme privind utilizarea suportului ICT specific domeniului IID, precum şi pentru a identifica elementele ce pot să contribuie la dezvoltarea şi funcţionarea optimizată din punct de vedere al resurselor tehnice, umane sau economice pentru FID-uri. Se au în vedere probleme de asistenţă tehnologică, consiliere pentru validarea unor soluţii tehnice cu potențial de up-gradabilitate si general valabile care să permită o evoluţie sustenabilă la nivel local la nivel regional si naţional, consiliere pentru utilizarea standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare, consiliere pentru optimizarea proceselor şi proceduri specifice.
 3. Transferul de cunoștințe către factorii interesaţi în implementarea de Centre de dispecerizare şi management pentru optimizarea serviciilor integrate de îngrijiri la domiciliu – CDMS, pentru definirea , prin activităţi de cercetare, aspectelor tehnice privind arhitecturi cu potenţial de dezvoltare şi inter-operabilitate, suportul hardware necesar, suportul de comunicaţii, elaborarea specificațiilor tehnice pentru dezvoltarea de aplicaţii software specifice activităţilor curente. Se vor dezvolta aplicaţii la nivelul unui CMDS nivel local, regional sau naţional, şi aplicaţii pentru dispozitivele de lucru, la nivelul FID-urilor. Transferul de cunoştinţe va acoperi si elaborarea instrucţiunilor de utilizare a componentelor hardware şi software propuse pentru implementarea CDMS, cursuri de specializare pentru utilizatori, structurate pe domenii de competenţă, precum şi suport în elaborarea de proceduri de lucru.
 4. Cercetare prin colaborare efectivă pentru realizarea unor elemente necesare platformelor pentru CDMS dedicat domeniul de îngrijiri la domiciliu. Cercetarea are în vederea elementele hardware necesare implementării CDMS, precum şi a dispozitivelor necesare pentru telenursing, a elementelor software specifice funcţionării sistemului de dispecerizare, management şi pentru telenursing în cadrul activităţilor FID-urilor.

Rezultate preconizate:

 Studiu privind posibilităţile de optimizare a serviciilor oferite în prezent de FID-uri prin implementarea soluţiilor TIC in cadrul unei platforme coordonate de un centru CDMS. Formularea ofertei de expertiză.

 

Raport: evenimentele de prezentare, prin întâlniri directe cu reprezentanţii organizaţiilor interesate, cu scopul de obţinere de informaţii pentru:

 • Evaluarea soluţiilor existente utilizate de FID-uri;
 • Identificarea problemelor de funcţionare curente,
 • Identificarea costurilor de funcţionare şi exploatare actuale. Fiecare eveniment se va încheia cu un Raport de activitate.

 

Raport privind organizarea unui Workshop cu fiecare din organizaţiile interesate ce au participat la întâlnirile de la activitatea A2:

 • Sintetizarea şi evaluarea datelor colectate la întâlnirile de la activitatea A2;
 • Identificarea elementelor ce pot să contribuie la dezvoltarea şi funcţionarea optimizată, din punct de vedere al resurselor tehnice, umane sau economice;
 • Prezentarea de soluţii, specifice domeniului de îngrijiri integrate la domiciliu, utilizând platforme cu suport TIC.

 

Diplome de absolvire pentru:

 • Curs de management proiecte europene.
 • Curs managementul financiar proiecte de tip POC.
 • Curs de organizare de prezentări/public speaking

 

Raport privind identificarea si altor organizaţii care activează in domeniul asistenţei la domiciliu , evaluarea activităților curente ale acestora şi a oportunităţii inițierii unei colaborări în vederea transferului de cunoştinţe.

Specificaţii tehnice privind implementarea centrelor CDMS, aferente unei arhitecturii cu potenţial de dezvoltare pentru activităţi specifice FID-urilor.

Specificaţii tehnice pentru dezvoltarea de aplicaţii software specifice activităţilor curente ale unui FID.

Se estimează realizarea de contracte de tip C: 3-5 entităţi

Instrucţiuni pentru instalare platforma experimentală (componente hardware şi software propuse pentru implementarea CDMS) şi punere in funcţiune,

Suport şi asistenta tehnică pentru experimentare,

Elaborare de manuale tehnice de utilizare.

Studii de piaţă analizând soluţiile de implementare a serviciilor oferite de CDMS către FID-uri.

Raport privind testarea si etichetarea de calitate a echipamentelor hardware utilizate in platformele existente a echipamentelor hardware pe care potenţialul utilizator intenționează sa le achiziţioneze in vederea dezvoltării platformei existente sau implementării de servicii noi.

Raport privind testarea facilităților software

Elaborarea de specificații necesare implementării CDMS:

 • Arhitectura de referinţă funcţie de serviciile oferite,
 • Dimensionare hardware,
 • Definire dispozitive pentru telenursing.
 • Cerinţe software specifice funcţionării sistemului de dispecerizare şi pentru telenursing în cadrul activităţilor FID-urilor,
 • Aplicaţii software necesare pentru CDMS,
 • Aplicaţii necesare pentru funcţionarea dispozitivelor portabile ale asistenţilor din cadrul FID-urilor

 

Realizare Aplicaţii software

Raport instalare, punere în funcţiune şi experimentare model CDMS:

 • Instalarea aplicaţiilor software pe platforma CDMS experimentală,
 • Punerea lor în funcțiune,
 • Asistenţă tehnică pentru experimentare;
 • Suport definire proceduri de lucru.

 

Elaborare de manual tehnic de utilizare aplicaţii.

Planul de management al proiectului, rapoarte de monitorizare/ elemente de promovare a proiectului.

 

Valoarea finanțării: 5.448.125 lei din care 4.500.000 lei nerambursabil

Perioada de implementare: Septembrie 2016 – August 2020

 

Director de proiect: Dr. ing. Sorin PUȘCOCI

Informații suplimentare: sorin.puscoci@inscc.ro

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

2011 POC - inscc. Copyright © 2019 INSCC.
Powered by Joomla 1.7 Templates